POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest podstawą do formułowania roszczeń, ani nie rodzi uprawnień po stronie odbiorcy.

I. INFORMACJA O COOKIES:

1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Informujemy, że niniejsza strona nie wykorzystuje tzw. cookies zewnętrznych.

3. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych poniżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.

II. INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Przewodniczący Rady Miejskiej Białogardu Tomasz Strząbała, ul. 1 Maja 18, kod pocztowy 78-200, e-mail: tomasz@strzabala.pl, tel. 510 098 319.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a RODO ponieważ jest to niezbędne do zebrania podpisów pod petycją do Prezesa Rady Ministrów. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się ze mną mailowo, bądź telefonicznie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie:

– firma MailerLite z siedzibą przy ul. J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa świadcząca usługi mailingowe, na potrzeby realizacji petycji oraz przekazania informacji odnośnie efektów petycji za pośrednictwem adresu e-mail. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach,

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z siedzibą przy ul. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-001 Warszawa w celu realizacji petycji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny na realizację petycji oraz przekazania Pani/Panu dalszych informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail odnośnie jej efektu.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwuprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości podpisu petycji oraz uzyskania informacji co do jej efektów w formie wiadomości e-mail.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celu umieszczenia pod petycją, która zostanie skierowana do Prezesa Rady Ministrów oraz przekazania w formie wiadomości e-mail informacji o efektach petycji.

Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz miejscowości na cele realizacji petycji oraz dostarczenia informacji za pośrednictwem adresu e-mail o efektach petycji.